Follow me on twitter Join me on Facebook Link up on Instagram

OVER ONS SOLIDARITEIT AGENDA CONTACT

Over Ons

De organisatie ‘Zwarte Piet Niet’ (ZPN) is een voorstander van een Sinterklaasfeest zonder zwarte piet. Het is tijd een gezicht én geluid te geven aan allen die staan voor een beschaafd Nederland waarin de zwarte piet figuur niet thuis hoort.

Zwarte Piet is een racistische stereotype van de zwarte mens. Nadat een groep Amsterdammers bezwaar maakten tegen dit beledigende element van het kinderfeest volgde een heftige nationale discussie. Tegenstanders van Zwarte Piet werden met racistische en hatelijke uitingen bedreigd en bejegend.

Op 3 juli 2014 oordeelde de rechter dat de figuur Zwarte Piet een negatieve stereotypering van de zwarte mens is en de intocht (in Amsterdam) een inbreuk op het privéleven maakt van zwarte mensen. Behalve de rechter hebben de VN en het College voor de rechten van de mens zich ook uitgesproken over zwarte piet. Wij vragen u als burger om samen met ons hetzelfde te doen.

De Raad van Europa en de Ombudsman stelden dat ook het Nederlandse politieke tij racistisch, discriminerend en migrantenvijandig geworden is. De discussie rondom Zwarte Piet symboliseert deze zorgwekkende ontwikkelingen.

Na de massale, bagatelliserende, beledigende en zelfs racistische uitingen en acties jegens de tegenstanders van zwarte piet, is het tijd voor verandering. Koloniale denkbeelden horen niet thuis in een moderne en beschaafde samenleving. Het is tijd dat de samenleving waarin bevolkingsgroepen structureel worden gestigmatiseerd en genegeerd wordt veranderd in een samenleving waarin een ieder – ongeacht kleur, geloof, etniciteit of seksuele geaardheid - vrij is om zijn mening te kunnen geven zodat het bijdraagt aan een gelijke, empathische en rechtvaardige samenleving. Dat is ook een samenleving waarin Sinterklaas een kinderfeest is waar alle kinderen en volwassenen zich prettig bij voelen en niet een feest dat leidt tot polarisatie en wederzijds onbegrip.

Nu de ogen van de wereld op Nederland gericht zijn, is het tijd om massaal te tonen dat er ook een ander geluid is! ZPN roept iedereen, die voor een Nederland is waarin gelijkheid, vrijheid en empathie centraal staan, om zijn of haar stem te laten horen.

 
 

Solidariteit andere organisaties
Verklaring: Samen voor een racisme-vrij Nederland

Een zwarte vrouw wordt onder de ogen van politieagenten en een tv-ploeg geslagen zonder dat de dader wordt gearresteerd. Mensen die zich uitspreken voor een andere Piet worden met de dood bedreigd. Het is 2014. Wij zijn in Nederland.

De VN, de bestuursrechter, de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben zich allen uitgesproken tegen het sluimerende racisme in Nederland en de karikaturale figuur Zwarte Piet. Volkenkundig wetenschapper John Helsloot, de absolute kenner op gebied van Nederlandse tradities, twijfelt er niet aan dat Zwarte Piet racisme is:

“Voor wie ogen in zijn hoofd heeft kan er geen twijfel over bestaan dat de figuur van Zwarte Piet een symbool is van een raciale en racistische stereotypering van zwarten, met name in de beeldcultuur. Misschien niet direct toen hij in 1850 bedacht werd, maar zeker al snel daarna. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het onbehoorlijk is dat witten plezier maken door middel van de uitbeelding van een zwarte. Zwarte Piet is in zijn huidige vorm niet uit te leggen.”

De Zwarte Piet-discussie gaat over meer dan Zwarte Piet alleen. Het gaat over de verstandhouding tussen wit en niet-wit in ons land. Het gaat over fatsoen, en over hoe Nederland met minderheden omgaat. Zijn wij allemaal gelijk? Is zwarte pijn evenveel waard als de pijn van een wit persoon? En als dat het geval is, waarom is het dan zo moeilijk om de pijn van zwarte kinderen serieus te nemen? En waarom moet Zwarte Piet koste wat kost zwart blijven? Zwarte Piet doet ons nationale feest geweld aan en de oplossing is niet dat zwarte mensen minder gevoelig moeten zijn. Het antwoord is dat Nederland met haar tijd mee moet gaan door koloniaal gedachtegoed en koloniale afbeeldingen van zich af te schudden.

Fatsoenlijke veranderingen
In een samenleving leef je niet alleen. In een beschaafde samenleving heeft de meerderheid niet meer rechten dan de minderheid. Wij eisen dan ook dat er met respect en fatsoen met zwarte Nederlanders en het leed van hun voorouders wordt omgegaan. Wij eisen van ons land een moreel verbod op Zwarte Piet in de publieke ruimte, op scholen en op de werkvloer. Wij willen een feest dat niet pijnlijk is voor enige medeburger. Wij willen dat onze kinderen leren dat alle kleuren gelijk en even mooi zijn. De overheid moet van racisme- en discriminatiebestrijding een prioriteit maken, en niet weglopen van haar verantwoordelijkheid. Verder moet de overheid Nederlandse burgers die racisme bestrijden beschermen en hen niet overlaten aan de tirannie van de meerderheid.

Zo lang wij op deze veranderingen wachten, zullen wij luidkeels van ons laten horen - linksom of rechtsom. Wij zullen gebruik maken van onze democratische rechten zoals die in de grondwet zijn vastgelegd. Wij laten ons niet monddood maken, wij laten ons niet langer vernederen en wij laten ons niet langer door de meerderheid als tweederangs burgers wegzetten. Wij zijn Nederlanders en wij eisen respect van andere burgers en van de overheid. Rekening houden met minderheden, is een teken van beschaving. Het is een teken van fatsoen om te erkennen dat er geen racistisch element nodig is om onze kinderen een leuk feest te geven.

Solidariteit
De strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting in Nederland is niet alleen iets van de zwarte gemeenschap. Nederland heeft te maken met institutioneel racisme, zoals is vastgesteld door de Nationale ombudsman. Institutioneel racisme is er ook in de vorm van islamofobie. De tijd is gekomen dat wij, alle Nederlanders met een migranten-achtergrond, de krachten bundelen. Het is tijd dat wij samen ten strijde trekken tegen institutioneel racisme, met al haar systematische en symbolische aspecten, die ons ervan weerhoudt om volwaardige burgers te zijn in Nederland.

Wat ons vandaag overkomt, kan jou morgen overkomen. Dus onderteken deze verklaring van solidariteit met jouw naam of organisatie, en verspreid die in je netwerk. Laat het hier niet bij. Op zondag 16 november 2014 wordt er van 11.00 tot 12.00 uur op het Beursplein te Amsterdam een vreedzame manifestatie gehouden. Wij willen hiermee een stem geven aan de duizenden Nederlanders van diverse achtergronden die een kinderfeest zonder racisme willen. Tevens beoogt de demonstratie de diverse belangengroepen voor minderheden te versterken en te verbinden in hun strijd tegen racisme en uitsluiting. Wij hopen dat we - als we om ons heen kijken - jou ook zien, tussen de massa, voor een racisme-vrij Nederland.

Initiatiefnemers:
Zwarte Piet is Racisme campagne
Zwarte Piet Niet

(solidariteit) Partner: New Urban Collective, Stichting Nederland Wordt Beter, Landelijk Beraad van Marokkanen, Back to Palestine, Euro Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO), Platform stop racisme en uitsluiting, Soul Rebel Movement, Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Stichting Komitas Vardapet, Think-Kabir, Transnational Migrant Platform, Commission For Filipino Migrant Workers (CFMW), Mad Mothers, Platform of Filipino Migrant Organisations, Foundation University, Kromantse Foundation (Ghana), Social Development Cooperative (Ghana), Africa Roots Movement, RESPECT Network, TRUSTED Migrants, KOOP Natin.

 
 
Agenda

Kickout Zwarte Piet demonstratie nationale intocht Gouda
Zaterdag 15 November 2014
11.00 – 16.00 uur op de Markt in Gouda
Actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP), voorstander van een Sinterklaasfeest zonder zwarte piet, roept iedereen op die voor een racismevrij Sinterklaasfeest is, om op zaterdag 15 november 2014 vanaf 11.00 uur naar de Markt in Gouda te komen. Hier zullen we met een Stil Protest kenbaar maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land.

Het Sinterklaasfeest is geen feest voor alle Nederlanders zo lang het een grote groep Nederlanders discrimineert, marginaliseert en als ondergeschikt wegzet.

De oplossingen die tot nu toe geboden worden, zijn minimaal en laten zien dat men het probleem van racisme in Nederland nog steeds niet serieus neemt. Ieder jaar wordt de pijn van zwarte Nederlanders gebagatelliseerd en laat men de kans liggen om een duurzame oplossing te vinden.

We roepen jou hierbij op om je familie, vrienden en kennissen te mobiliseren voor het Stil Protest tijdens de nationale Sinterklaasintocht in Gouda. Het is tijd om onszelf te laten horen. Koloniale denkbeelden horen niet thuis in een moderne en beschaafde samenleving. Raciale en stereotyperende afbeeldingen horen niet in onze winkels of op onze scholen.

Veiligheid:
Het Stil Protest is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Wij zullen in overleg met de politie de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om het Stil Protest veilig te laten verlopen.

Wij hebben het recht om onze gegronde ongenoegens kenbaar te maken tijdens de Sinterklaasintocht. De Nationale Ombudsman oordeelde dat er ruimte dient te zijn voor protest tijdens Sinterklaasintochten. Elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt is onrechtmatig en in strijd met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden.

Hou er rekening mee dat het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt felle reacties kan uitlokken. Ga niet in op provocaties. Het is belangrijk dat we op een verstandige en vreedzame manier blijven protesteren.

Vervoer:
In de ochtend van 15 november zullen er bussen vertrekken naar Gouda. Wij hebben veel aanmeldingen ontvangen en zullen deze week contact opnemen met de mensen die zich hebben aangemeld. Mensen die zelfstandig naar Gouda reizen, kunnen zich om 11.00 aansluiten bij de groep op het Marktplein in Gouda. De Markt ligt op 7 minuten lopen vanaf station Gouda.

Je kan je nog aanmelden voor de bus via kozwartepiet@gmail.com.

-------------------------------------------------------------------------------

Uitspraak rechter:
“De figuur van Zwarte Piet vormt naar het oordeel van de rechtbank een negatieve stereotypering van de zwarte mens en de intocht maakt een inbreuk op het privéleven van zwarte mensen. De bescherming van dat privéleven is een belang dat de burgemeester had moeten meewegen toen hij de vergunning voor de intocht gaf, aldus de rechtbank.”

Verenigde Naties
“De figuur van Zwarte Piet is een uiting van racisme die bestreden moet worden via het onderwijs. De traditie is achterhaald. “

College voor de rechten van de mens
“Zwarte Piet is een racistisch onderdeel van het Sinterklaasfeest. Ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren. Het bevestigen van stereotiepe beelden als dom, knecht en donker werkt door en mensen hebben er last van.”


Vreedzame manifestatie tegen Zwarte Piet & voor verandering Amsterdam
Zondag 16 November 2014
11.00 – 12.00 uur Beursplein Amsterdam
Op zondag 16 november 2014 wordt van 11.00 tot 12.00 een vreedzame manifestatie gehouden op het Beursplein in Amsterdam. Zwarte Piet is Racisme, Zwarte Piet Niet en partners willen een stem geven aan de duizenden Nederlanders van diverse achtergronden die graag een kinderfeest willen zonder racistische elementen.

Op zondag 16 november vindt ook de Sinterklaasintocht in Amsterdam plaats. De afgelopen jaren heeft een groeiend aantal Nederlanders een stem voor verandering laten horen. Helaas komt ook dit jaar de goedheiligman wederom naar de hoofdstad met racistische karikaturen in zijn gevolg. Zwarte Piet is een racistisch stereotype van de zwarte mens en een groeiend aantal Nederlanders, van jong tot oud, en van alle kleuren en gezindten wil daar niet langer mee worden geconfronteerd in de publieke ruimte, op de school van onze kinderen en op de werkvloer.

 
Contact
Name:       Zwarte piet niet
Location:   the Netherlands, Amsterdam
Email:      
info@zwartepietniet.nl
Website:
  www.zwartepietniet.nl
   
ZWARTEPIETNIET.NL © 2014